Algemene voorwaarden

De kleine letters

De kleine vervelende lettertjes die niemand waarschijnlijk leest, maar toch wel heel belangrijk zijn. Ik heb in ieder geval geprobeerd om het zo begrijpelijk mogelijk te houden. Mocht je toch nog vragen hebben over de algemene voorwaarden of is er iets onduidelijk, laat het mij dan weten via info@dayslaw.nl

1. Algemeen

1.1  Daisy Awadalla handelend onder de naam Dayslaw (hierna te noemen: Dayslaw) is een eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84330406.

2. Toepasselijkheid

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Dayslaw, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, of gewijzigde of aanvullende opdracht alsmede alle overige werkzaamheden en verdere (rechts)handelingen van Dayslaw met, voor of jegens opdrachtgever. Naast de algemene voorwaarden geldt de privacyverklaring eveneens op de overeenkomst.

2.2  Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan Dayslaw. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (persoon van de opdrachtnemer) en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (hoofdelijke aansprakelijkheid) is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Dayslaw.

2.3  Het staat Dayslaw vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personen uit te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

3. Verplichtingen partijen

3.1.  Dayslaw zal de overeenkomst met opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid uitvoeren. Dayslaw staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

3.2.  De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen niet op de werkzaamheden van Dayslaw vertrouwen en kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

3.3.  Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, alsmede alle door Dayslaw verlangde gegevens en informatie tijdig en volledig aan Dayslaw te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Dayslaw verstrekte gegevens en informatie.

4. Aanbiedingen en offertes

4.1. Alle door Dayslaw gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De opdrachtgever kiest er uiteindelijk zelf voor om een dienst af te nemen.

4.2. Een aanbod geldt enkel voor de specifieke opdracht of dienst en geeft geen garantie voor eenzelfde prijs bij toekomstige offertes en/of opdrachten.

5. De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen door middel van aanvaarding van de aanbieding, betaling van het bedrag, ondertekening van de overeenkomst of door de opdracht schriftelijk te aanvaarden.

5.2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Dayslaw onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos ontbinden.

6. Aansprakelijkheid

6.1.  Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van een mogelijke grond voor een aanspraak jegens Dayslaw, dan wel na verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel, indien opdrachtgever redelijkerwijs aantoont dat hij voormelde grond redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na ontdekking hiervan, schriftelijk aan Dayslaw te worden kenbaar gemaakt. Ingeval opdrachtgever tijdig heeft gereclameerd, schorst dit zijn betalingsverplichting niet op.

6.2.  Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Dayslaw in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop een opdracht is uitgevoerd, dan wel redelijkerwijs bekendheid kon bestaan met de schade die verband houdt met de uitvoering van de opdracht.

6.3.  De aansprakelijkheid van Dayslaw voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor onrechtmatige daad is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dayslaw wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Dayslaw komt.

6.4.  Dayslaw is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever of derden die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtgever aan Dayslaw of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten aan de kant van opdrachtgever.

6.5.  De keuze van de door Dayslaw in te schakelen derden (bijv. deurwaarder, notaris of accountant) zal geschieden met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Dayslaw is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Voor zover de ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid wensen te beperken, is Dayslaw gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Dayslaw is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Behalve voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dayslaw, vrijwaart de opdrachtgever Dayslaw voor alle aanspraken van derden, de door Dayslaw in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

7. Tarieven en betalingsverplichtingen

7.1. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

7.2. De declaratie dient binnen een termijn van 14 dagen te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Na het verstrijken van genoemde termijn is opdrachtgever wettelijke (handels-)rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Dayslaw haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten dan wel beëindigen. Dayslaw is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging.

7.3. In sommige gevallen en in goed overleg is het mogelijk om een vaste prijsafspraak overeen te komen. De met de opdrachtgever afgesproken prijs is te allen tijde naar alle redelijkheid. Mocht uiteindelijk (veel) meer werk in de zaak zitten dan van te voren ingeschat,

7.4.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven. Dayslaw is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven en de door haar bedongen vergoedingen voor onkosten (periodiek) te wijzigen. Een lijst met de thans geldende tarieven en vaste onkostenvergoedingen is op verzoek beschikbaar.

7.3.  Dayslaw is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te vragen, welk met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar werkzaamheden aan te vangen dan wel voort te zetten.

7.4.  De door Dayslaw voor opdrachtgever betaalde (on)kosten – waaronder bijvoorbeeld belaste en onbelaste verschotten – zullen naast het honorarium periodiek in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals kopieerkosten, kosten voor telecommunicatie en porti) is Dayslaw gerechtigd een percentage van het honorarium in rekening te brengen.

8. Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

8.1. Opdrachtgever zal bij het verstrekken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan Dayslaw de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen.

8.2. Dayslaw zal bij de uitvoering van de opdracht de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen en verkregen persoonsgegevens uitsluitend verwerken, voor zover niet onverenigbaar met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen.

8.3. Zo nodig, sluiten Opdrachtgever en Dayslaw een verwerkersovereenkomst.

8.4. Dayslaw zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies en onbevoegde toegang.

8.5. Opdrachtgever stemt er mee in dat Dayslaw ten behoeve van de dienstverlening en de optimalisering daarvan werkt met derden zoals ICT-dienstverleners en leveranciers van administratietools en in dat kader persoonsgegevens deelt met deze derden. Overeenkomstig de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming sluit Dayslaw een verwerkersovereenkomst met de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers.

9. Geheimhouding

9.1. Dayslaw heeft te allen tijde het recht om een opdrachtgever te weigeren indien zij van mening is dat dit niet bevorderlijk is voor de samenwerking of indien de opdrachtgever van mening is dat dit niet bevorderlijk is voor de samenwerking of indien de opdrachtgever door een ander beter geholpen kan worden.

9.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen er besproken is tijdens de gesprekken en/of bij de uitvoering van de opdracht. De geheimhouding geldt ook na beëindiging  van de opdracht. Deze bepaling mag enkel verbroken worden indien een wettelijke plicht op een van de partijen rust om de informatie openbaar te maken.

9.3. Dayslaw bewaart alle gegevens zolang nodig is voor een redelijke uitvoering van de overeenkomst. Door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of een besluit van een overheidsinstantie kan een langer bewaartermijn vereist worden.

9.4. De opdrachtgever kan een verzoek bij Dayslaw indienen om alle gegevens en informatie die in het bezit is van Dayslaw te verwijderen.

9.5. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie openbaar is gemaakt, indien dit door een wet, verordening, gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsinstantie geëist wordt. Openbaarmaking dient echter zoveel mogelijk beperkt te worden en partijen dienen elkaar hiervan op de hoogte te stellen.

10. Overig

10.1. Dayslaw en opdrachtgever hebben steeds het recht de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

10.2.  Dayslaw en/of personen werkzaam bij/voor of verbonden aan Dayslaw zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, waaronder niet begrepen derden betrokken bij de uitvoering van de opdracht. Deze verplichting geldt niet indien sprake is van een wettelijke plicht of beroepsplicht tot bekendmaking of indien opdrachtgever Dayslaw van haar geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Dayslaw is slechts gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld alsmede andere gegevens en informatie waarvan Dayslaw bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor het doel waarvoor zij is verkregen alsmede ten behoeve van normale bedrijfsuitoefening van Dayslaw waaronder begrepen het door Dayslaw of door personen verbonden aan Dayslaw voor zichzelf optreden in een tucht-, straf- of civiel- of bestuursrechtelijke procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn alsmede om voornoemde procedures te voorkomen.

10.3.  Dayslaw is als gevolg van huidige regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft), verplicht om de identiteit van haar opdrachtgevers vast te stellen en om onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Door Dayslaw een opdracht te verstrekken, verleent opdrachtgever – voor zover nodig – zijn toestemming hiertoe.

10.4.  De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Dayslaw is onderworpen aan het Nederlands recht. De rechter in het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen opdrachtgever en Dayslaw kennis te nemen, met dien verstande dat Dayslaw bevoegd blijft opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen opdrachtgever en Dayslaw kennis te nemen.

10.5. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Tevens zijn de algemene voorwaarden te vinden op de website www.dayslaw.nl.

11. No cure – No pay

11.1. In sommige gevallen en in goed overleg kan besloten worden om de overeenkomst op basis van no cure – no pay te behandelen. De opdrachtgever is na afronding van de zaak een provisie van 20% verschuldigd op het gehele toegewezen bedrag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2. In geval van behandeling van incassozaken en de behandeling middels no cure – no pay wordt een succesfee van 10% berekend welke aan Dayslaw toekomt met een minimum van € 40,00. Indien de minnelijke behandeling niet slaagt, zal een apart gespecificeerd bedrag in rekening gebracht worden. Dayslaw zal de klant hier te allen tijde over informeren voordat besloten wordt om de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank.

12. Levering en uitvoering opdracht

12.1. Dayslaw zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de overeengekomen diensten.

12.2. Dayslaw verklaart dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de wensen van de klant zoveel mogelijk in acht worden genomen.

12.3. Dayslaw zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap uitvoeren. Dayslaw is gerechtigd om derden in te schakelen. Dayslaw kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van resultaat.

12.4. Dayslaw zorgt dat zij tijdig alle informatie en/of materialen verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Dayslaw om de opdracht uit te voeren.

12.5. Als de opdrachtnemer de noodzakelijke informatie niet tijdig verstrekt, mag Dayslaw de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Dayslaw is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Dayslaw is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

12.6. Wanneer de levering door Dayslaw onverhoopt vertraging oplevert, zal Dayslaw dit per e-mail aan de klant mededelen. In dit geval zullen partijen in overleg tot een passende oplossing komen.

Contact

Waar kan ik u mee helpen?
Ik hoor het graag.

Stel uw vraag

Bel mij

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur

Mail mij

Ik streef ernaar om u binnen maximaal 4 uur van een reactie te voorzien.